De Vries is oprichter van een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in slingerkogels. Metselaar is sinds enkele jaren directeur van dat bedrijf. Hij bezit 15% van de aandelen. Als De Vries zich na verloop van tijd volledig wil terugtrekken uit het bedrijf, is de vraag aan de orde of Metselaar de resterende aandelen kan en wil overnemen of dat dit door een externe partij moet gebeuren. En wat gebeurt er met Metselaar als er een externe overname plaatsvindt? Zij krijgen het advies om er een mediator bij te halen om het proces te begeleiden.

Lawyers paradise

Zakelijke kwesties en geschillen zijn aan de orde van de dag. In 2004 bleek uit een onderzoek dat bedrijven nauwelijks inzicht hebben in de tijd en de kosten die gemoeid zijn met dergelijke zaken.

Uit een Europees onderzoek uit 2010 blijkt dat een handelsgeschil met een financieel belang van € 200.000 in Nederland  gemiddeld 700 dagen in beslag neemt en € 32.000 kost. Die kosten betreffen vooral out of pocket kosten, zoals griffierechten, advocaatkosten en deurwaarderskosten. Daar buiten vallen de eigen kosten van de organisatie. Duur en kosten nemen toe indien een geschil complexer is en er meer partijen bij betrokken zijn.

Conflictmanagement

Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat een aantal grote bedrijven inmiddels in hun corporate governance regels hebben opgenomen voor berechting van geschillen. Daarbij wordt mediation als alternatief voor procederen voorgeschreven. De gemiddelde proceduretijd bij een mediation over een geschil van €200.000 bedraagt gemiddeld 40 dagen en kost € 6.000. Belangrijker is het gegeven dat de slagingskans van een mediation ca. 75% bedraagt én dat er een oplossing kan worden bereikt waarvan beide partijen beter worden.

Jeuk?

Uit het eerder genoemde onderzoek uit 2004 blijkt dat mediation in het bedrijfsleven nog steeds niet de voorkeur geniet boven procederen. Mediation wordt, ook tegenwoordig, nog vaak beschouwd als een vorm van therapie of, zoals een manager het uitdrukte, als “een verlengstuk voor klankschaaltherapie”. Mediation en mediators genieten met andere woorden een soft imago.

Win-Win

Bij de keuze van De Vries en Metselaar voor mediation speelt, naast een kosten/batenanalyse en het aspect van de tijd, een rol dat zij het zich niet kunnen permitteren publiekelijk in een conflict terecht te komen. Dat zou een buitengewoon slecht effect kunnen hebben op de relatie met de leveranciers  en afnemers van het bedrijf.

Kogelslingeren

Na vier intensieve gesprekken van ca. drie uur per gesprek, hebben De Vries en Metselaar in de mediation een oplossing bereikt. De aandelen zullen door Metselaar fasegewijs in een periode van drie jaar worden overgenomen. De Vries zelf blijft nog twee jaar als adviseur aan het bedrijf verbonden. De kogel is door de kerk (geslingerd). Belangrijker nog: De Vries en Metselaar hebben hun ‘zaak’ op een efficiënte manier geregeld. Tijd: 6 weken. Kosten: € 2.800 (ex. BTW).

Geïnteresseerd in zakelijke mediations?

Neem contact op met Marcel Groen