Juridische aspecten, mediation en interventietechnieken

Doelgroep:   
HR adviseurs, HR managers en leidinggevenden

Doel:
Aan het einde van de bijeenkomst zijn de cursisten op de hoogte van het juridisch kader rondom een  verstoorde arbeidsverhouding en arbeidsongeschiktheid en kunnen zij adviseren over de toepassing van  dat kader op individuele gevallen. Zij weten voorts wanneer de inzet van mediation nuttig of  nood-zakelijk is en zij maken kennis met enkele  interventietechnieken die door mediators worden gebruikt.

Docenten:
mr. M.J.M. Groen, advocaat en MfN-registermediator
drs. A.E.H. van der Kluit, organisatieadviseur en MfN- registermediator

Datum:
Dinsdag 19 maart, maandag 25 maart of maandag 8 april 2019

Tijdbeslag:  
2,5 uur

Tijdstip:                
16.00 – 18.30 uur

Plaats:   
Almere (of andere locatie, op aanvraag)

Kosten:     
Geen

 

Een verstoorde arbeidsrelatie en arbeidsongeschiktheid

Een verstoorde arbeidsverhouding in combinatie met soms aanhoudende arbeidsongeschiktheid komt een HR adviseur en een leidinggevende met enige regelmaat tegen. Het gaat gepaard met frustraties, conflicten, onzekerheden over rechtsposities, onduidelijkheden over voorgestelde interventies van de bedrijfsarts, etc. Een verstoorde arbeidsrelatie kan een reden zijn om een arbeidsverhouding te beëindigen. In het wetboek is opgenomen dat een verstoorde arbeidsverhouding een ontslaggrond vormt indien de verstoring zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Maar wanneer is dat het geval? En wat indien de arbeidsongeschiktheid duurzaam is?

In de bijeenkomst wordt ingegaan op alle aspecten van de eisen die worden gesteld aan ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie:

  • Wanneer is sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding?
  • Hoe bewijst een werkgever deze verstoring?
  • Welke pogingen wordt een werkgever geacht te ondernemen om de verstoring te verhelpen? In hoeverre speelt mediation daarbij een rol?
  • Welke herplaatsingsmogelijkheden zijn c.q. moeten worden onderzocht?
  • In hoeverre is de arbeidsongeschiktheid het gevolg van de verstoorde arbeidsverhoudingen? Of is het omgekeerde het geval?
  • Wat als (ook) sprake is van disfunctioneren?

Andere aspecten die aan de orde komen:

  • Hoe verloopt een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst?
  • In hoeverre kan een beëindigingsovereenkomst bij verstoorde verhoudingen een rol spelen? Hoe werkt dat? Welke zaken moeten daarin worden opgenomen?

Mediation en interventietechnieken

In de bijeenkomst wordt daarnaast ingegaan op de vraag wanneer mediation bij een arbeidsconflict en arbeidsongeschiktheid is aangewezen. Wie schakelt daarbij welke mediator in? Wie betaalt? Wie neemt deel aan de mediation? Hoe verloopt een mediation?

Mediators zijn geschoold in de behandeling van conflicten. Daarbij passen zij veelal interventietechnieken toe. Het doel van de interventietechnieken is om een betrokkene te erkennen in zijn emoties en om achter de standpunten de werkelijke belangen van beide partijen te ontdekken. Dat creëert ruimte om vervolgens vanuit die belangen naar oplossingen te zoeken. Dergelijke interventietechnieken kunnen ook door een personeelsfunctionaris of leidinggevende worden ingezet om beter toegerust een conflict in te gaan. Een aantal van deze technieken komt in de cursus specifiek aan de orde.

Interesse?
Stuur dan een email naar info@gcmadvocaten.nl of info@linqermediation.nl met vermelding van uw naam en naar welke datum uw voorkeur uitgaat.