Juridische aspecten, mediation en  interventietechnieken

Doelgroep:
Accountants, boekhouders, administratieconsulenten en andere financials

Doel:
Aan het einde van de bijeenkomst zijn de deelnemers op de hoogte van het juridisch kader rondom een verstoorde arbeidsverhouding en kunnen zij hun cliënten adviseren over de toepassing van dat kader op individuele gevallen. Zij weten voorts wanneer de inzet van mediation nuttig of noodzakelijk is en zij maken kennis met enkele  interventietechnieken die door mediators worden gebruikt.

Docenten:
mr. M.J.M. Groen, advocaat en MfN-registermediator
drs. A.E.H. van der Kluit, organisatieadviseur en MfN- registermediator

Datum:                                 
Dinsdag 20 november of donderdag 22 november 2018

Tijdbeslag:                           
ca. 2/2,5 uur

Tijdstip:                               
16.30 – 18.30/19.00 uur

Max. aantal deelnemers:  
12

Plaats:                                  
Almere

Kosten:                                
Geen

 

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsverhouding komt een accountant, boekhouder of administratieconsulent met enige regelmaat bij een klant tegen. Het gaat gepaard met frustraties, conflicten, onzekerheden over rechtsposities, arbeidsongeschiktheid, etc. Een verstoorde arbeidsrelatie kan een reden zijn om een arbeidsverhouding te beëindigen. In het wetboek is opgenomen dat een verstoorde arbeidsverhouding een ontslaggrond vormt indien de verstoring zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De praktijk worstelt met de vraag óf een arbeidsverhouding ‘voldoende’ is verstoord om tot een beëindiging te kunnen overgaan. Dat geldt met name nu kantonrechters sinds de invoering van de Wet Werk en zekerheid (1 juli 2015) geneigd zijn niet in iedere verstoring een ontslaggrond te zien. In toenemende mate wordt van werkgevers zelfs verwacht dat zij een mediator inzetten om de verstoring te verhelpen.

In de bijeenkomst wordt ingegaan op de eisen die worden gesteld aan ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie:

  • Wanneer is sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding?
  • Hoe bewijst een werkgever deze verstoring?
  • Welke pogingen wordt een werkgever geacht te ondernemen om de verstoring te verhelpen? In hoeverre speelt mediation daarbij een rol?
  • Welke herplaatsingsmogelijkheden zijn c.q. moeten worden onderzocht?
  • Bij arbeidsongeschiktheid: In hoeverre is de arbeidsongeschiktheid het gevolg van de verstoorde arbeidsverhoudingen? Of is het omgekeerde het geval?

Andere aspecten die aan de orde komen:

  • Relatie met disfunctioneren en verwijtbaar gedrag
  • Hoe verloopt de procedure bij de kantonrechter? Welke stukken moeten worden aangeleverd? Hoe zit het met de transitievergoeding?
  • In hoeverre kan een beëindigingsovereenkomst bij verstoorde verhoudingen een rol spelen? Hoe werkt? Welke zaken moeten daarin worden opgenomen?

Mediation en interventietechnieken

In de bijeenkomst wordt daarnaast ingegaan op de vraag wanneer mediation bij een arbeidsconflict is aangewezen. Wie schakelt daarbij welke mediator in? Wie betaalt? Wie neemt deel aan de mediation? Hoe verloopt een mediation? Wat is uw  toegevoegde?

Mediators zijn geschoold in de behandeling van conflicten. Daarbij passen zij veelal interventietechnieken toe. Het doel van de interventietechnieken is om een betrokkene te erkennen in zijn emoties en om achter de standpunten de belangen te ontdekken. Dat creëert ruimte om vervolgens vanuit die belangen naar oplossingen te zoeken. Dergelijke interventietechnieken kunnen ook door een betrokken accountant, boekhouder of consulent worden gebruikt om beter toegerust een conflict in te gaan. Een aantal van deze technieken komt in de cursus specifiek aan de orde

Interesse? Stuur dan een email naar info@linqermediation.nl met vermelding van uw naam en naar welke datum uw voorkeur uitgaat.