Mediation

Wat is Mediation?

Mediation is een toegankelijke methode om uw conflict of meningsverschil snel en efficiënt op te lossen. Onder begeleiding van een onafhankelijke mediator gaan de partijen met elkaar om tafel zitten. Eerst bespreekt de mediator met u het conflict en de achterliggende zorgen, emoties en belangen. Daarna zoekt u als partijen gezamenlijk naar een oplossing. Het resultaat wordt in een overeenkomst vastgelegd.

Waarom mediation?

Mediation heeft een grote slagingskans. De procedure is snel en veel goedkoper dan procederen bij de rechter. Als u naar de rechter stapt is er doorgaans één partij teleurgesteld. Bij een geslaagde mediation zijn beide partijen opgelucht en tevreden. In de meeste gevallen bereikt u een oplossing op maat. De kans dat de verstandhouding na een geslaagde mediation onbeschadigd of zelfs verbeterd is, is groter dan na een procedure bij de rechter.

Ook conflicten die nog niet in een juridisch stadium zijn, lenen zich goed voor mediation. Een conflict kost veel tijd en energie en heeft vaak negatieve effecten. Mediation is een geschikt middel om het conflict ook vroegtijdig op te lossen, zodat beide partijen zich weer op de toekomst kunnen richten.

Nadeel mediation

Soms komt het in een mediation niet tot een (volledig) resultaat. Er zijn dan aanvullende vormen van conflictoplossing nodig, zoals med-arb, arbitrage, bindend advies of toch de gang naar de rechter. Dat leidt tot een verhoging van de (totale) kosten.

Verschillen tussen LinQer en de Rechter

LinQerRechter
Kosten€ 2.000 á € 3.000 Minimaal € 6.000 tot € 9.000 voor een eenvoudige
civiele procedure
Doorlooptijdgemiddeld 2 tot 3 maanden gemiddeld 9 tot 12 maanden bij eenvoudige zaken
SlagingskansTussen 70 en 80%Gemiddelde succeskans is 50%
Beslissing doorPartijen zelf Een derde, namelijk de rechter
UitkomstWin-win oplossing: de belangen van beide partijen vormen de basis voor het vinden van een oplossing op maatEén winnaar, één verliezer wat vaak leidt tot hoger beroep.
VertrouwelijkheidUitgangspunt is dat de mediation vertrouwelijk isEen procedure bij de rechter en de uitspraak zijn – met uitzondering van familiezaken - openbaar

Hoe werkt mediation?

Een mediation is een gesprek tussen (minimaal) twee deelnemers begeleid door een mediator, meestal naar aanleiding van een conflict of een lastige kwestie. De gesprekken worden opgeknipt in een aantal sessies van twee tot drie uur. Een mediation bestaat gemiddeld uit drie sessies.
Doorgaans verloopt een mediation als volgt:

Intake

In de intakefase komt het eerste contact tussen de deelnemers en de mediator tot stand. Vaak vindt een mediation plaats na een verwijzing, bijvoorbeeld door een arbodienst of een accountant. U mag ook zelf contact opnemen met een mediator. U benadert daarna zelf de andere betrokkene met de vraag of deze ook instemt met een mediation.
De mediator vertelt hoe de mediation plaats vindt en wat zijn manier van werken is. In deze fase vindt nog geen inhoudelijke uitwisseling van standpunten plaats. De deelnemers laten zich in deze fase soms bijstaan door een jurist of een vertrouwenspersoon.

De mediator stuurt de deelnemers doorgaans op voorhand de mediationovereenkomst toe. Door de mediator wordt een aantal kernbegrippen van mediation uitgelegd, zoals vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en de onafhankelijkheid van de mediator.

Start van de mediation

In de eerste gezamenlijke bijeenkomst legt de mediator de betrokken partijen uit hoe het mediationtraject verloopt, wat zijn specifieke rol is en wat er van de deelnemers zelf verwacht wordt. De mediationovereenkomst wordt besproken. Vastgesteld wordt over welke kwesties de mediation zal gaan.

De mediation start zodra beide partijen de overeenkomst ondertekend hebben.

Onderzoek

Beide deelnemers lichten hun kant van het verhaal toe. De mediator zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek gaan. Hij geeft de bij het geschil horende emoties een plek en hij inventariseert de achter het conflict liggende belangen. Daarna kunnen de partijen hun blik op de toekomst gaan richten.

Onderhandeling

Zodra de belangen op tafel liggen, gaat de mediator over naar de onderhandelingen. De mediator heeft hiervoor verschillende tools, gebaseerd op het Harvard-onderhandelingsmodel. Daarin staan onder andere de volgende principes centraal:

• Scheid de mens van het probleem
• Concentreer je op de belangen en niet op de standpunten
• Creëer diverse mogelijkheden voordat er een besluit wordt genomen

In deze fase worden soms ook deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven op bepaalde aspecten van de oplossing.

Uitkomst, afronding

Het doel van de onderhandelingen is een oplossing waarin beide deelnemers zich kunnen vinden. Deze oplossing wordt vertaald naar een bindende overeenkomst, de vaststellingsovereenkomst.

Soms komt het in een mediation niet tot een (volledig) resultaat. Er zijn dan aanvullende vormen van conflictoplossing nodig, zoals medarb, arbitrage of een bindend advies .