privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe LinQer Mediation omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor:          LinQer Mediation (LinQer)

Adres:                       Randstad 22-143

Postcode / Plaats:    1316 BW Almere

Telefoon: 036-7606100

Website: www.linqermediation.nl

Contactpersoon:       Marcel Groen

emailadres: groen@linqermediation.nl

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie LinQer persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om cliënten van LinQer, potentiële cliënten, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële emails van LinQer en alle andere personen die contact opnemen met LinQer of van wie LinQer persoonsgegevens verwerkt.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

LinQer vraagt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van mediation;

 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;

 • het onderhouden van contact met u;

 • het informeren over ontwikkelingen op het gebied van mediation door middel van nieuwsbrieven;

 • uitnodigingen voor bijeenkomsten (seminars, cursussen, opleidingen, etc.);

 • het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;

 • andere doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens mogen niet zonder uw toestemming voor andere doelen gebruikt of verwerkt worden.

De verwerking van uw persoonsgegevens door de mediator/mediator

Binnen LinQer verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende manier:

 • De mediator kan uw identiteit controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs;

 • Uw contactgegevens worden door de mediator voor zover nodig verwerkt in overeenkomsten, verslagen en overige correspondentie;

 • De mediator houdt het dossier met de verwerkte persoonsgegevens minimaal zeven jaar onder zich. De grondslag hiervoor wordt gevormd door de in de wet neergelegde of de contractuele verjaringstermijnen.

De verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor

 • LinQer verwerkt uw persoonsgegevens voor de verwerking van declaraties en ten behoeve van haar financiële administratie;

 • Uw persoonsgegevens worden door LinQer bewaard na de beëindiging van onze dienstverlening. Dat doen wij om u te kunnen benaderen voor bijeenkomsten of met onze nieuwsbrieven, daaronder per email. U kunt ons vragen om het bewaren van uw persoonsgegevens na de beëindiging van onze dienstverlening te staken.

Beveiliging

LinQer draagt zorg voor adequate beveiliging van uw persoonsgegevens. Zowel uw digitale gegevens als de papieren dossiergegevens zijn volgens de geldende stand van de techniek beveiligd.

Inschakeling derden

Wij verstrekken alleen uw persoonsgegevens aan anderen als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen, tenzij dergelijke verstrekking voortvloeit uit de overeenkomst van opdracht die wij met u sluiten ter uitvoering van onze dienstverlening.

Ook schakelen wij onder omstandigheden anderen in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken, maar dat doen wij alleen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt. Zo’n opdracht verstrekken wij slechts als deze ander aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Niet-dossiergebonden activiteiten van LinQer

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door LinQer geldt:

 • het verzamelen, vastleggen en gebruiken van contactgegevens met het oog op het verwerven van nieuwe zaken:

  • Doel: acquisitie

  • Rechtsgrond: LinQer zal hiervoor toestemming vragen

 • het verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens t.b.v. acquisitie en/of nieuwsbrieven etc.:

  • Doel: marketing en acquisitie

  • Rechtsgrond: LinQer zal hiervoor toestemming vragen aan niet-cliënten;

 • Het verzamelen, vastleggen en gebruiken van gegevens ten behoeve van acquisitie en relatiebeheer van zakelijke contactpersonen:

 • Doel: marketing en acquisitie, bevorderen dienstverlening en samenwerking

 • Rechtsgrond: LinQer zal hiervoor toestemming vragen;

 • het verzamelen, vastleggen en gebruiken van gegevens voor de financiële administratie:

 • Doel: kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen van LinQer

 • Rechtsgrond: wettelijke verplichting.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als LinQer persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

LinQer geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen door als dat nodig is om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

LinQer kan uw persoonsgegevens verstrekken aan verschillende personen en/of instanties, zowel in het kader van uw opdracht als in het belang van nakoming van wettelijke verplichtingen die rusten op LinQer en in het belang van de organisatie van LinQer. U moet daarbij denken aan aanbieders van onze (al dan niet webbased) applicatie en/of software of vergelijkbare producten ter ondersteuning van onze praktijk en voorts moet u denken aan toezichthouders.

Indien de hier boven genoemde rechtsgronden geen basis bieden voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen, zullen wij u eerst om toestemming vragen.

Persoonsgegevens worden door LinQer niet doorgegeven buiten de landen van de Europese Unie of aan een internationale organisatie zonder voorafgaande toestemming van u. Daarbij worden altijd de wettelijke waarborgen in acht genomen en eventueel de nodige maatregelen getroffen.

Uw rechten

Wanneer uw persoonsgegevens door LinQer worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de hieronder genoemde rechten gebruik maken. Dit doet u door een (bij voorkeur schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van intrekken toestemming

Indien u toestemming hebt gegeven voor een bepaalde wijze van verwerking, kunt u te allen tijde deze toestemming weer intrekken.

Recht op inzage

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens LinQer verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze gegevens bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan. Wij zullen dit beoordelen en u hierover in dat geval informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet op de juiste wijze zijn verwerkt, heeft u het recht om rectificatie daarvan te vragen.

Recht op verwijdering persoonsgegevens

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor bij LinQer een verzoek indienen. Soms zal daarbij overigens sprake zijn van een wettelijk beletsel om deze gegevens te verwijderen. Uiteraard maken wij daar dan melding van.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door LinQer wilt beperken kunt u hiervoor een (bij voorkeur schriftelijk) verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u daartoe een (liefst schriftelijk) verzoek indienen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door LinQer

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door LinQer dan horen wij dit graag via groen@linqermediation.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Wijzigingen privacyverklaring

Ontwikkelingen op het gebied van privacy gaan betrekkelijk snel en daardoor kan er soms iets veranderen in de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan in verband daarmee steeds door ons zonder nadere aankondiging gewijzigd worden. Wij adviseren u in verband daarmee het Privacy Statement regelmatig te checken.

Versie: 1.0 – 15 oktober 2018


Algemene contactgegevens:
info@linqermediation.nl of bel 036 760 6100

Anneke van der Kluit
Mfn registermediator

Specialisme
Arbeidsmediation
Zakelijke mediation
Overheidsmediation

Telefoon
06 1312 7862

Email
vanderkluit@linqermediation.nl

Adres
Buizerdstraat 8
4105 WH Culemborg

Marcel Groen
Mfn registermediator

Specialisme
Zakelijke mediation

Telefoon
06 2295 7005

Email
groen@linqermediation.nl

Adres
Randstad 22-143
1316 BW Almere

Ada Montessori
Mfn registermediator

Specialisme
Scheidingsbemiddeling

Email
montessori@linqermediation.nl

Adres
Randstad 22-143
1316 BW Almere